Nội dung chính trong một kế hoạch truyền thông ‘hoàn hảo’

Viết Kế hoạch truyền thông ("Communication strategy" hay "Communication Plan") không phải là một khoa học, mà là một nghệ thuật. Bởi vậy mà nó rất đa dạng, biến hóa và rất khó tìm ra một mẫu số chung, một mẫu "chuẩn", "hoàn hào" cho một kế hoạch truyền thông.

Như đã nói ở bài trước, Kế hoạch truyền thông rất khác nhau, giữa doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, khách hàng này sang khách hàng khác, nhà tưvấn này sang nhà tư vấn khác. Rất nhiều chuyên gia truyền thông trên thế giới đã đưa ra một số "mẫu"kế hoạch truyền thông cơ bản,với những phần "cứng" khá gân nhau. Có những kế hoạch rất đơn giản nhưng cũng có những kế hoạch rất phức tạp.

Ví dụ, người thì đưa ra cấu trúc:

+ Objectives (Xác định mục tiêu)

+ Audiences (Xác định công chúng mục tiêu)

+ Messages (Xây dựng thông điệp chính)

+ Tools and activities (Xác định kênh truyền thông và hoạt động truyền thông)

+ Resources (Nguồn)

+ Timescales (Kế hoạch thực hiện)

+ Evaluation and amendment (Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh)

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Một phương án khác lại đề xuất:

+ Where you are now: a summary of the audit findings (xác định "bạn đang ở đâu" - tống kẽt những thông tin thu thập được)

+ Who your key stakeholders are (xác định các đối tượng liên quan)

+ Key priorities (xác định thứ tự LAJ tiên của các đối tượng liên quan)

+ Dear aims and objectives, including targets (Xác định mục đích, mục tiêu, bao gồm các kẽt quá nhám tới)

+ Key messages (xác định các thông điệp chính)

+ Milestones (lộ trinh thực hiện)

+ Quick wins (nhữhg điếm cãn nhanh chóng đạt được)

+ Resources available - budgets and staff (nguồn lực sẵn có - ngân sách, nhân sự)

+ Communications tools, for example, poster campaigns, roadshows, events, residents' magazine evaluation (xác định công cụ trưyên thông, ví dụ, chiẽn dịch poster, roadshows, events, đánh giá tạp chí tiêu dùng)

+ How you will measure success (bạn sẽ đo lường thành công của chiẽn dịch như thẽ nào)

Có rất nhiều phương án đế soạn tháo một kẽ hoạch hay chiẽn dịch truyền thông, tuy nhiên cho dù bạn sẽ định trình bày như thế nào, thì một số thành phần (khái niệm) dưới đây chẳc chán sẽ không

Phân tích tống quan

+ Mục tiêu

+ Các đổi tượng liên quan

+ Chiến lược

+ Công chúng mục tiêu

+ Thông điệp chính

+ Kênh/ hoạt động

+ Đánh giá

+ Điều chỉnh

Tùy thuộc vào quy mô của chiến dịch, tùy thuộc vào yêu cầu và tính chất của khách hàng mà nội dung của kế hoạch truyền thông sẽ bao gồm hoặc không bao gồm những thành phần nào. Dưới đây là một phần cơ bản của kế hoạch truyền thông.

Không phải kế hoạch nào cũng cần toàn bộ tất cả các yếu tố dưới đây, nhưng đây là danh sách cơ bán:

Phân tích

1. Bôi cảnh: Chuyện gì đã xảy ra trước đây? Đâu là lịch sử của vấn đề mà bạn đang đề cập đến?

2.Tống quan môi trưởng bên ngoài: Đâu là những yếu tố chính sẽ ảnh hưởng tới thành công bạn? Báo chí đang nói gì?

3.Các đối tượng liên quan: Các đối tượng lỉên quan của bạn là ai? Phản ứng bạn mong đợi ở họ là gì? Bạn sẽ làm gì để quản lý họ?

Lập kế hoạch

4.Muc tiêu: Bạn muốn đạt được điều gì? (Nên rõ ràng, phù hợp, đo lường được... sử dụng phương

5.Chiến lược: Bạn định đi tới đâu? Tại sao?

6.Công chúng: công chúng mục tiêu của bạn là những ai?

7.Tuyên bố: với chiến lược nói trên, bạn sẽ đưa ra tuyên bố. Đó làtuyên bố gì?

8.Thông điệp: Bạn sẽ nói gi về tuyên bố trên?

9.Chiến thuật (phương thức thực hiện): Bạn sẽ tiễn hành chiến lược của bạn như thế nào, cá trước, trong và sau tuyên bố chính?

10.Rủi ro tiềm ẩn: Những vấn đề gì bạn có thế sẽ phải vượt qua?

11.Ngân sách: bạn sẽ mất bao nhiêu tiền cho chiến dịch này?

12.Đánh giá: Làm sao đế biết là bạn đã thành công?

Bemecmedia.vn